PLANLAMA AŞAMASI


Planlama aşaması projelendirme sürecinin en önemli parçalarındandır. Bu aşamada tasarım ve uygulama süreçlerinde verilecek hizmet tanımları sunulmaktadır. Proje tasarım süreci aşağıda verilen program ve analizlerle başlamaktadır.

HAZIRLIK VE ETÜD


Hazırlık ve etüt aşaması, proje ile ilgili fiziki, hukuki, ekonomik şartların belirlendiği ve aşağıdaki verilerin elde edildiği aşamadır. - İşveren tarafından temin edilecek belgeler (tapu, halihazır durum, imar çapı, aplikasyon krokisi, yol kotu vb. belgeler) - Arsa ile ilgili durum tespiti (yer görme, fotoğraf-film çekilmesi vs.) - Alt yapı hizmetlerinin yerinde tespiti (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon vs.) - Topografya bilgileri (plankote vs.) - Zemin bilgileri (jeolojik, jeoteknik, jeofizik etüdler vs.) - Meteorolojik veriler - Genel proje bütçesi analizi

ÖN PROJE TASARIMI


Ön proje tasarımı aşaması, hazırlık ve etüd aşamasında elde edilen verilerle, proje ile ilgili fikirlerin tartışıldığı dinamik bir süreçtir. Eskiz çalışmaları ve çalışma maketleri ile farklı öneriler üzerinden tartışmalar gerçekleştiren tasarım ekibi ideal tasarımlara ulaşmayı hedeflemektedir. Ön proje tasarımı, proje büyüklüğüne göre 1/200 ya da 1/500 ölçekte hazırlanan plan, kesit ve cephelerden oluşmakta, kavramsal şemalar, maketler ve üç boyutlu görseller ile birlikte sunulmaktadır. Bu aşamada, tasarım konusu yapının temel şeması ve biçimi, kullanılacak malzemeler vb. ortaya konularak işveren ile paylaşılmakta ve görüşmeler sonucunda projeye geri besleme sağlanmaktadır.

KESİN PROJE TASARIMI


İşveren ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda onaylanan ön projeye göre hazırlanan kesin proje aşamasında, gerekli danışmanlık hizmetleri alınarak ve ilgili diğer disiplinlerle koordineli çalışarak proje büyüklüğüne göre 1/200, 1/100 veya 1/50 ölçeğindeki teknik çizimler elde edilmektedir. Yere uyum, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ilkeleri ışığında gerçekleştirilen tasarımlarda kullanılacak malzemeler ile ilgili kaynak araştırması yapılarak mahal listeleri işveren onayına sunulmaktadır. Bu aşamada hazırlanan çizim ve dokümanlar aşağıda verilmiştir. - Vaziyet planı ve hesaplar - Koordinatlı yerleşim planı - Planlar - Kesitler - Cepheler - Mahal ve malzeme listeleri

SİSTEM VE İMALAT DETAYLARI


Detaylar 1/20 ile 1/1 ölçekler arasında hazırlanmakta ve bu aşamada, tasarlanan projeden ödün verilmeden, aşağıda verilen ölçütler ile uygulanabilir detaylar üretmek hedeflenmektedir. - Sürdürülebilirlik - Bölgesel veriler (malzeme+işçilik) - İşçilik ve maliyet kontrolü - İmalat kolaylığı ve hızı - Bakım giderleri

PROJE YÖNETİMİ


Ofisimizde, tasarlanan projelerin hedefine ulaşabilmesi için planlama, koordinasyon, tedarik ve yönetim işlevleri gerçekleştirilmektedir. Müşteri odaklı yaklaşımımız ile projenin tasarımından, yapının tamamlanmasına kadar her aşamayı optimize ederek çalışmak temel prensiplerimizdendir. Bu yolla, yapının kaliteli ve ekonomik olarak zamanında tamamlanması sağlanmaktadır.